BUILD UP Skills is an EU Initiative to improve the qualification and skills of Europe's building workers which are essential to build, equip and renovate buildings of high energy performance. The Initiative focuses on continuing education of craftsmen and other on-site building workers.
From strategy to action: Based on agreed national roadmaps the BUILD UP Skills Initiative will support the introduction or upgrade of concrete qualification schemes on regional, national and multi-national level.
Get engaged! BUILD UP Skills brings together all relevant stakeholders in national platforms to exchange on training and qualification of the building workforce on energy-efficiency and renewable energy. Professional chambers, trade unions, industries, experts on training...
Contribute to national priority setting: a key achievement of BUILD UP Skills will be endorsed national roadmaps pinpointing to the most important changes and concrete measures needed in the continuous education system of the building sector.
Barriers to the training of building workers from various crafts will be identified. The need for improved skills to ensure significant energy savings in buildings will be quantified and priority measures for the up-skill of on-site construction workers will be established.
Share and win: New skills and qualifications for the building sector are a common challenge across Europe. 30 European countries have joined forces and work together, to share their ideas and findings and to learn from each other.

ЦЕЛ

 • Дефинирање и квантифицирање на потребите и можностите на градежниот сектор во постигнување на националните цели во заштеда на електрична енергија;
 • Дефинирање на потребниот број на градежни работници како и нивните вештини кои треба да ги имаат за изградба на енергетско ефикасни и пасивни објекти.

КЛУЧНО

Формирање на работна сила со доволно знаење и специјали-зација во конструкција на енер-гетско ефикасни и пасивни гра-дежни објекти.
Со тоа треба да се обезбеди постигнување на нацио-налните цели за заштеда на електрична енергија. 
BUS-MK проектот ги предвидува следните активности и резултати:
 
 • Национална статус кво (status quo) анализа на потоечката законска легислатива во однос на енергетската ефикасност и обновливите извори, како и гап анализа помеѓу постоечката и потребната работна сила и вештини на работниците во градежниот сектор;
 • Развивање на национален патоказ (Roadmap) за основање на систем за континуирана едукација на градежните работници на полето на енергетска ефикасност и обновливи извори;
 • Основање на национална платформа со институции  кои ќе го поддржат остварувањето на националните цели и патоказот(Roadmap) со кој ќе се дефинираат целните групи и квалификации кои треба да бидат вклучени во процесот на доедукацијата;
 • Прифаќање и одобрување на националниот патоказ од страна на: 1) невладини иституции  2) владини институции, процес кој ќе биде воден од Управниот одбор на проектот.

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Националната платформа на квалификации е мрежа од контакти и организации кои се активно вклучени во обезбедувањето на компетентна и квалификувана македонска работна сила во градежниот сектор, која е потребна за постигнување на националните цели за зголемување на енергетската ефикасност. Таа е составена од:

 • Насочувачки комитет
 • Секретаријат
Платформата ќе работи преку:
работни групи и пленарни состаноци. 
 

ПРИДОБИВКИ

 • Практично знаење на градежните работници кои ќе имплементираат ЕЕ мерки и градат ЕЕ и енергетско пасивни oбјекти;
 • Контрола на квалитет при изградбата на ЕЕ објекти;
 • Знаење кое ќе гарантира квалитет на енергетските карактеристики на објектите

КРАЈНА ЦЕЛ

 • Зголемување и подобрување на вештините на работниците во градежништвото во делот на енергетската ефикасност и обновливите извори кај сите видови на градежни објекти;
 • Дефинирање на новите занимања и квалификации на градежните работници поврзани со ЕЕ и ОИЕ
 • Процена на потребниот број на работници за остварување на целите на енергетската политика до 2020 година во градежниот сектор.

{jcomments off}

Joomla Templates by Joomla51.com